Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja Bazilisko ambasados elektroninės parduotuvės baziliskoambasada.lt pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. baziliskoambasada.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. baziliskoambasada.lt įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia baziliskoambasada.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

II. ASMENS DUOMENŲ RINIKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

4. E-parduotuvė baziliskoambasada.lt gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
4.1. būtų apdoroti Jūsų prekių užsakymai;
4.2. būtų išrašyti finansiniai dokumentai;
4.3. būtų išspręstos problemos, susijusios su prekių pateikimu ar pristatymu;
4.4. būtų įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai;
5. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
6. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis svetainė baziliskoambasada.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
7. baziliskoambasada.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 8. baziliskoambasada.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
8.1. tik šio dokumento 4.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
8.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

IV. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

9. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

10. Jūs, leidusi / leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą.
11. Svetainė baziliskoambasada.lt, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

VI. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

12. E-parduotuvė knygynas.biz turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama e-parduotuvėje bei nurodytu el. paštu.
13. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paviešinami e-parduotuvės sistemoje.
14. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę tai pareikšti raštu (el. paštu baziliskoambasada@gmail.com arba paprastu paštu) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
15. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Shopping Cart
lt_LT
lt_LT
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę
    Scroll to Top